thông báo

Thông báo viết bài trên web
[ Cập nhật vào ngày (11/10/2022) ]


SỞ Y TẾ TỈNH BẾN TRE               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            THẠNH PHÚ

       Số:       /CV-TTYT                                 Thạnh Phú, ngày 04 tháng 4 năm 2018 
Về việc tập huấn phần mềm website


Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế  Bến Tre về việc thành lập website của TTYT Thạnh Phú, để đưa website đi vào hoạt động, Trung tâm Y tế Thạnh        Phú mời: 
1.    Đại diện Ban chấp hành Công Đoàn, Đoàn thanh niên TTYT.
2.    Trưởng Khoa - Phòng TTYT.
3.    Trưởng trạm Y tế - Phòng khám khu vực các xã.
4.    Tổ GDSK (Bs Minh), Tổ CSKH - TTYT.
5.    Tổ CNTT – TTYT.
Tham dự lớp tập huấn sử dụng phần mềm website.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế  huyện Thạnh Phú (13 giờ ngày 11/4/2018)
Để thuận lợi cho việc thực hành trên phần mềm các đơn vị có thể cử cán bộ phụ trách CNTT cùng đi, và mang theo máy tính xách tay (nếu có).
    Đề nghị các đơn vị tạo điều kiện và cử đúng thành phần tham dự.


Nơi nhận:                                                                                           GIÁM ĐỐC
-  Ban giám đốc TTYT Thạnh Phú (B/C);
- Như DS trên (thay giấy mời);
- Lưu VT.                                      
Tập tin đính kèm

PHẠM THANH BÌNH
Thông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

Nobel Y Khoa 2016